O projekcie

Informujemy, iż firma MEUS Garbarz Marcin realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0029/20 pt. Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu

Celem głównym projektu jest poszerzenie asortymentu o innowacyjne w skali światowej produkt w postaci wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu w kształcie kulek o średnicy 30 mm z otworem do końca 2022 roku.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • Wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali światowej wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu,

  • poszerzenie rynku odbiorców, wzrost sprzedaży na zagraniczne rynki zbytu, a tym samym uzyskanie korzyści ekonomicznej,

  • uzyskanie przewagi technologicznej i jakościowej nad produktami konkurencyjnymi dzięki uzyskaniu lepszych parametrów produktu,

  • podniesienie konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu,

  • umocnienie pozycji Wnioskodawcy na rynku – rozpoznawalność marki.

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

  • wdrożenie na rynek innowacyjnego w skali światowej wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu,

  • uzyskanie przewagi technologicznej i jakościowej nad produktami konkurencji,

  • wzrost konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu,

  • umocnienie pozycji firmy MEUS na rynku i wzrost rozpoznawalności marki.

Wartość projektu: 3 600 123,22 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 048 850,60 PLN

21w.pl